Klachtenprocedure cursussen

Stichting Stimular

Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen, onder andere door middel van cursussen. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers.

Stimular hanteert voor haar cursussen, naast de algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden per cursus. Bij inschrijving voor een cursus wordt de cursist per e-mail op de hoogte gebracht van deze voorwaarden. De voorwaarden staan tevens vermeld bij de informatiepagina's over de cursussen op onze websites. 

Het is mogelijk dat klachten tijdens een cursus ontstaan. De medewerkers van Stimular nemen klachten zeer serieus en hanteren ze als leermoment voor verbetering van de kwaliteit. 

A. Indienen klacht

 1. Een cursist of opdrachtgever kan, eventueel middels zijn wettelijk vertegenwoordiger, een klacht indienen wanneer in zijn of haar beleving de Algemene voorwaarden, de cursusvoorwaarden van Stimular en/of de algemene ethische gedragsregels , zoals omschreven in het arbeidsreglement van Stimular, zijn overschreden door een medecursist, trainer/coach of de organisatie van Stimular. 
 2. Een klacht dient schriftelijk, met uitleg over de onvrede, binnen redelijke termijn waarin de klacht is ontstaan te worden gericht aan de directie van Stichting Stimular, Botersloot 177, 3011HE Rotterdam.
 3. Te allen tijde zullen de medewerkers van Stimular aan hun geheimhoudingsplicht voldoen en tevens de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen beschermen. Van eventuele externe partijen wordt eenzelfde geheimhouding vereist.

B. Klachtbehandeling

 1. De klager zal zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 werkdagen, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
 2. De klacht wordt getoetst aan de Algemene voorwaarden, de cursusvoorwaarden van Stimular en aan de algemene ethische gedragsregels , zoals omschreven in het arbeidsreglement van Stimular.
 3. De directie van Stimular stelt zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid om gehoord te worden over hetgeen in de klacht is verwoord. Dit kan apart dan wel gezamenlijk.
 4. Indien wenselijk kunnen partijen zich op eigen kosten laten bijstaan door derden. Voor derden is de geheimhoudingsplicht van toepassing.

C. Klachtbeoordeling

 1. De directie van Stimular streeft naar een behandeling van de klacht binnen 4 weken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden beide partijen hiervan ten spoedigste op de hoogte gesteld en zal Stimular aangeven binnen welke termijn wel een uitspraak kan worden verwacht.
 2. De directie van Stimular toetst de klacht en brengt beide partijen verslag uit.

D. Uitspraak na klacht

 1. Na evaluatie en behandeling van de ingediende klacht worden zowel klager als beklaagde schriftelijk op de hoogte gebracht met overeenkomstige maatregelen. Deze kunnen bestaan uit:
 2. a.   

  Opgeloste klacht: De directie van Stimular kan de klacht, na bemiddeling, als opgelost beschouwen. Partijen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld
  b. Gegronde klacht:
   

  i.

  Bindend advies wat voor de cursusleider gericht kan zijn op het volgen van extra opleiding ofwel beŽindiging van zijn rol als cursusleider;
    ii.  De cursist kan restitutie van het cursusgeld aanvragen.
  c. Ongegronde klacht: De klacht heeft geen betrekking op de Algemene voorwaarden of de cursusvoorwaarden van Stimular en/of algemene ethische gedragsregels, zoals omschreven in het arbeidsreglement van Stimular.
   

  i.

  Indien de klacht niet als opgelost wordt beschouwd, dan wordt deelname aan de cursus door de cursist beŽindigd.

 3. Stimular zal klachten als dossier registreren en voor de duur van tenminste 1 jaar bewaren. Wanneer Stimular verantwoordelijk blijkt te zijn, dan zullen klachten aanleiding zijn tot structurele verbeteringen.

E. Beroepsmogelijkheid

 1. Indien een verschil van mening zou ontstaan tussen Stimular en een cursist op basis van de klacht, dan kan klager zich bij de Rechtbank vervoegen. Voor deze stap zal de klachtenboordeling eerst afgewacht dienen te worden. De uitspraak van de Rechtbank zal door Stimular opgevolgd worden, waarbij eventuele consequenties snel worden afgehandeld. Beroepsmogelijkheden zijn via dezelfde Rechtbank mogelijk.