Levenscyclusanalyse of LCA-quickscan

Meer weten en zelf een start maken? Kom naar de workshop Levenscyclusanalyse.

Milieuprofiel en CO2-footprint van jouw product

  • Krijg je vragen van klanten over de milieueffecten of CO2-footprint van jouw product?
  • Zoek je aanknopingspunten en kansen om met ketenpartners de milieueffecten in de keten van jouw product te beperken?

Met een Levenscyclusanalyse (LCA) brengt Stimular de milieueffecten of CO2-footprint van de gehele levenscyclus van jouw product in kaart. Daarmee kan je de vragen van opdrachtgevers of klanten over de keten beantwoorden en vergroot je de marktwaarde van jouw product. Ook wordt duidelijk waar in de keten de meeste milieuwinst kan worden behaald, bijvoorbeeld met een andere materiaalkeuze, met energiebesparing in productie of door het verlengen van de levensduur. Daardoor kan je met ketenpartners gericht werken aan innovatie.

Een LCA-compleet is een uitgebreide LCA conform de ISO-normen. Een LCA-quickscan laat op hoofdlijnen zien aan welke knoppen je kunt draaien om jouw product te verduurzamen. Stimular voert de LCA-quickscan snel en op maat uit, waardoor je met een bescheiden budget veel inzicht krijgt.

Met een LCA speel je in op de groeiende vraag om duurzame producten en op ontwikkelingen zoals CO2-bewust/ biobased/ circulair produceren of bouwen en ketensamenwerking.

Heb je een ketenanalyse nodig voor de CO2-Prestatieladder? Lees meer over onze ondersteuning bij het opstellen van een ketenanalyse of review voor de CO2-Prestatieladder.

Wat kan Stimular doen?

Stimular stelt een Levenscyclusanalyse (LCA) van jouw product op. Stimular biedt twee varianten aan:

  • LCA-compleet
  • LCA-quickscan
Afhankelijk van jouw doelen maken we een keuze hoeveel en welke milieueffecten worden onderzocht, een onderzoek kan zich bijvoorbeeld toespitsen op de CO2-uitstoot. Hieronder lees je meer over de LCA-compleet en de LCA-quickscan.

Wil je meer weten over de methodiek en wat het oplevert, of wil je bepalen of een LCA een goede stap is voor jouw bedrijf? Kom naar de workshop Levenscyclusanalyse.

LCA-compleet

De LCA wordt volgens de normen ISO14044/14048 uitgevoerd. Dit betekent dat de milieueffecten worden onderzocht in alle fasen van de levenscyclus; winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van specifieke milieugegevens uit de betreffende productieketen. Ten eerste de gegevens van jouw eigen productieproces. Daarnaast moeten jouw belangrijkste leveranciers en bijvoorbeeld ook afvalinzamelaars gegevens aanleveren voor het onderzoek.

De uitkomst van een LCA-studie is een milieuprofiel: een 'scorelijst' met milieueffecten. Aan het milieuprofiel kun je zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus. Die effecten kunnen dan met voorrang worden aangepakt. Het milieuprofiel laat ook zien welke ketenstappen de grootste bijdrage leveren (b.v. productie grondstoffen of gebruik van het product). Ook kan met een milieuprofiel van tevoren worden berekend of een maatregel effectief zal zijn. Kortom: Een LCA laat zien aan welke knoppen je kunt draaien om jouw product te verduurzamen.

Het milieuprofiel kan worden opgenomen in databases voor Duurzaam Bouwen zoals de Nationale Milieudatabase, DuboCalc en Ecoinvent. Of in instrumenten zoals GPR-gebouw, Breeam en GreenCalc. Bijvoorbeeld door middel van een milieuproductverklaring, zoals een Environmental Product Declaration (EPD)  of Milieu Relevante Product Informatie (MRPI). Hiervoor is aanvullend nog een externe review nodig. Door opname in een database wordt jouw product beter gevonden door jouw klanten.

Referenties:

LCA-quickscan

De LCA-quickscan of LCA-screening is een minder gedetailleerde LCA die de prioriteiten voor milieuwinst in de keten in beeld brengt. De uitkomst van een LCA-quickscan is een ‘scorelijst’ met milieueffecten van een product, net als bij de LCA-compleet. Het eindplaatje is dus hetzelfde, maar de achterliggende methodiek is globaler en daarmee goedkoper, maar ook minder robuust. Een LCA-quickscan is daarom vooral geschikt als je de resultaten uit de LCA intern wil gebruiken of als je met leveranciers en klanten jouw product wilt verduurzamen. Een (CO2-)ketenanalyse in het kader van de CO2-Prestatieladder is een soort LCA-quickscan.

In een quickscan wordt gebruik gemaakt van de beschikbare milieugegevens in databases in plaats van specifieke milieugegevens uit de betreffende productieketen. Ook kan de LCA worden gericht op een deel van de keten, in plaats van de gehele keten. Met een bescheiden budget krijg je veel inzicht.

Referenties:

Waarom samenwerken met Stimular?

Stimular is een goede partner om mee samen te werken:

  • Deskundig in het opstellen van LCA’s. We beschikken over de database Simapro met milieudata van vele grondstoffen en producten, waarmee LCA’s kunnen worden opgesteld.
  • Deskundig in het berekenen van milieueffecten en CO2-uitstoot van processen en producten. We zijn ontwikkelaar en beheerder van de Milieubarometer en initiatiefnemer in het met zoveel mogelijk partijen gebruiken van dezelfde CO2-emissiefactoren.
  • Honderden bedrijven in vele branches geadviseerd over duurzaamheid waardoor we weten welke duurzaamheidsaspecten belangrijk zijn in branches en ketens van producten.
  • Regelmatig contact met andere LCA-uitvoerders en leveranciers van milieudata om kennis en ervaring uit te wisselen.

Meer informatie

Meer weten over de LCA of de LCA-quickscan? Neem contact op met Marlies Peschier, telefoon 010 - 238 28 28.